Takmičarsko plivanje

Kako u ostalim sportovima tako i u plivanju rad sa mlađim plivačima je specifičan u odnosu na rad sa odraslim plivačima. Ono što je potrebno znati jeste da specifične i različito dinamične ontogenetske promene u prostoru antropoloških karakteristika mladih plivača neposredno utiču na dinamiku promena sportskih rezultata. Dokazano je da dinamika ontigenetskih promena longitudinalne dimenzionalnosti tela direktno je povezana sa promenama sportskih rezultata (prema ruskim autorima korelacija između trenda razvoja dužinskih dimenzija i sportskih rezultata na disciplini 100m slobodno iznosi : 0,887). Mladi plivači imaju individualni trend ontogenetskog, biološkog razvoja. U okviru istog hronološkog uzrasta mogu se primetiti razlike u biološkom razvoju koje odgovaraju razlikama od dve godine hronološkog razvoja. Zato je moguće registrovati tri hipotetska trenda biološkog razvoja mladih: ubrzani, usporeni, uobičajeni. Ubrzani trend antropološkog razvoja podrazumeva ranije biološko sazrevanje sa kojim se i povezuje promena sportskog rezultata, i raniju stabilizaciju sportskog rezultata. Plivači sa usporenim razvojem ulaze u fazu stabilizacije sportskih rezultata posle 18-te godine. U treningu mladih sportista fiziološki aspekti opterećenja slični su kao i u treningu odraslih plivača. To podrazumeva da su i u treningu mladih aktuelni režimi: alaktatno-fosfageni, aerobni, aerobnoanaerobni, glikolitički, pozicionirani u godišnjem trenažnom ciklusu po već prezentovanim opštim principima. Kod mladih u programiranju trenažnog procesa treba uvažavati sledeće: - obim plivanja je za razliku od odraslih nesto niži i kreće se od 800 m kod dece oko 8 godina starosti pa do 6-7 km kod plivača starih 13-14 godina, - plivaju se sve četiri tehnike. Tek kasnije određena tehnika zauzima procentualno više prostora u dnevnom obimu plivanja, ali ne više od 50-75%, - u trenažnom procesu mladih korišćenje audiovizuelnih sredstava je od posebnog značaja jer je u procesu ovladavanja motoričkim znanjima direktna kontrola sopstvene tehnike najznačajniji faktor i pretpostavka autokorekcije, - naročito kod mladih trenažna opterećenja su usmerena ka razvoju sposobnosti karakterističnih za plivače dugih i srednjih distanci, - pauze izmedju deonica su nečto duže, a broj ponavljanja serija i broja deonica u serijama nešto manji, - doziranje opterećenja na treningu mladih (prema Maglischu) preporučljivo je: za razvoj brzine planirati opterećenja koja traju do 30 sek, za razvoj laktatne tolerancije opterećenja koja traju od 1 do 3 min. Odmori koji se planiraju izmedju deonica traju od 30-60 sec, a odmori od 3-5 min. su potrebni za oksidaciju laktata nakon preplivane deonice. - trening usmeren ka razvoju aerobnih potencijala ima intervalni karakter, pri čemu odnos vremena rada i vremena odmora iznosi 2:1, - broj takmičenja koji se preporučuje po delu takmičarske sezone je 10 takmičenja, i to takvog značaja da eventualni neuspeh ne deluje demotivišuće, - treba biti obazriv u pogledu izbora sredstava rada u fizičkoj pripremi plivača. Sredstva opšte fizičke priprema dominiraju kod plivača do 10 godina. Kod plivača starih od 10-12 godina, pa i do 14 god. opšta fizička priprema se kombinuje sa specifičnom fizičkom pripremom u sličnim razmerama. Za plivače starosti od 13-15 god. specifična fizička priprema ima sve dominantnije učešće u dnevnom obimu trenažnog rada. Naročito je važno uskladiti odnos vežbi za razvoj snage i vezbi za razvoj gipkosti mladih plivača. U ovom uzrastu naročito je važno posvetiti se psihološkoj pripremi u treningu mladih plivača. Razlozi preranog napuštanja plivanja od strane mladih mogu biti relativno monotoni sadržaji trenažnog procesa i odgovornost za stalni trend sportskih rezultata. Posebno je karakter emocionalnog reagovanja na uspeh ili neuspeh značajan u razvoju nivoa aspiracija mladih sportista. Zato je potrebno: - Izbegavati monotoni rad (veliki broj ponavljanja istih trenažnih sadržaja). Primenjivati metod igre kad god je to moguće i organizovati za odredjene grupe zadataka štafetna plivanja. - Pažljivo planirati ciljeve (sportske rezultate): postaviti realne ciljeve prema mogućnostima sportiste jer uspeh doprinosi stvaranju pozitivne atmosfere, stvaranju samopouzdanja, podstiče ambicije i emocije zahvaljujući kojima se naredna intezivirana trenažna opterećenja lakše podnose. Za razliku od uspeha, neuspeh izaziva potpuno suprotne efekte i ukoliko se ponovi više puta može dovesti do napuštanja plivanja. Period rada sa uzrasnim kategorijama do 15-16 god. predstavlja istovremeno i period selekcioniranja mladih plivača, u okviru kojeg urođene antropološke predispozicije, stečeni kvaliteti, nivoi fizičko funkcionalnih sposobnosti, motorička znanja kao i posebni faktori okruženja, doprinose formiranju sportiste – plivača visokih potencijala. Treba biti veoma obazriv i u selekciji i prognozi rezultata. Ne sme da zavarava brzi prirast sportskih rezultata mladih sportista posebno ako pripadaju kategoriji ubrzanog sazrevanja. Takođe ni dužina plivačkog staža ne može da bude garancija uspeha. Mozemo konstatovati da je period od 9-16 god. izuzetno značajan po razvoj rezultata u plivanju. Karakteriše se skokovitim promenama kako u prostoru sportskih rezultata tako i u prostoru antropoloških karakteristika o čemu u prognozi sportskih rezultata treba voditi računa. U projektovanju trenažnih sadržaja i opterećenja treba imati na umu da se ovaj period ontogeneze karakteriše periodima posebnog senzibiliteta za razvoj pojedinih antropoloških potencijala. Na primer: - period od 11-13 god. - pogodan za razvoj pokretljivosti ramenog pojasa, - period od 12-13 god. - pogodan za razvoj pokretljivosti skočnog zgloba, - period od 13-16 god. – pogodan za razvoj specifične snage, - period od 12-14 god. – pogodan za razvoj aerobnih potencijala. Veoma je važno iskoristiti ovaj period izuzetnog senzibiliteta.
Svi naši polaznici imaju mogućnost da po završetku obuke plivanja i škole plivanja budu selektovani od strane trenera, ukoliko su pokazali odredjeni kvalitet. Svi naši članovi koji su pokazali odredjeni kvalitet, uvode se u trenažni proces gde je za cilj postavljen maksimalan razvoj svih genetskih potencijala deteta. Različitim mikro (8-12 treninga u jednoj nedelji) i makro ciklusima (traje od šest nedelja do šest meseci) razvija se opšta i specifčna izdržljivost, brzina, snaga i koordinacija. U ovom periodu usavršavaju se takmičarske tehnike plivanja sa svim elementima (start, podvodni okret) i krajni cilj predstavlja učestvovanje na takmičenjima.

skola-plivanja-obuka-neplivaca-takmičarsko-plivanje-swim-way-beograd

Termine i cene škole plivanja Swim Way možete videti na Početnoj stranici u sekciji "LOKACIJE" klikom na bazen koji Vas zanima.